Polityka Prywatności

(zwana dalej: Polityka)

Poniższe informacje przekazujemy Panu/Pani w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych przez Architek Kredytu Marcin Adamczyk, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Adres mojej strony internetowej to: https://adamczyk.pro

Strona, Której Dotyczy Polityka

Zawarte w Polityce postanowienia dotyczą strony mieszczącej się pod adresem:
www.adamczyk.pro oraz odpowiednio jej podstron.

Korzystając ze strony akceptuje Pan/Pani zasady Polityki.

Polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności (np. stron zewnętrznych, z których pochodzą osadzane na stronie treści).

Właściciel Strony I Administrator
Gromadzonych Danych Osobowych

Właścicielem strony oraz Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Architekt Kredytu Marcin Adamczyk z siedzibą w Katowicach.

Kontakt Z Administratorem

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możliwy jest pod adresem: admin@adamczyk.pro

Uprawnienia Użytkowników

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,

b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,

d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Pana/Panią, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.

g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.

W przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień może Pan/Pani złożyć: drogą mailową na adres admin@adamczyk.pro

Odpowiedź będzie udzielona na adres e-mail, z którego przesłano wniosek.

Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Format Przetwarzania Danych

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZY

Cel I Podstawy Prawne Przetwarzania Danych Osobowych

Architekt Kredytu Marcin Adamczyk przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z korzystaniem przez Pana/Panią ze strony www.adamczyk.pro w celu obsługi Pana/Pani zapytań przesłanych przez znajdujące się na stronie formularze, w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych usług.

Przesłanie wiadomości przez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

– w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy.

Dobrowolność Podawania Danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Pana/Pani zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość.

Okres Przetwarzania Danych Osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do obsługi zapytań przesyłanych przez formularze kontaktowe tj. do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi.

Przekazywanie Danych Osobowych

Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:

a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,

b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, banki i operatorzy płatności, kurierzy, operatorzy pocztowi, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Panem/Panią umowy).

III. PLIKI COOKIES

Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez właściciela strony na urządzeniu końcowym użytkownika strony, wyłącznie gdy pozwala na to przeglądarka internetowa, z której użytkownik korzysta.

Jakie Dane Zawiera Plik Cookie

Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, „czas wygaśnięcia” pliku oraz indywidualną, wybraną losowo liczbę identyfikującą ten plik.

W Jakim Celu Pliki Cookie Są Używane

Informacje zbierane za pomocą plików cookie pomagają właścicielowi strony dostosowywać oferowane usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników strony. Dają również możliwość prowadzenia analiz i badań oraz audytów oglądalności, a w szczególności opracowywania ogólnych, anonimowych statystyk odwiedzin prezentowanych na stronie usług/informacji. Pomagają one zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie zarówno jej struktury, jak i zawartości.

Stosowane Typy Plików Cookie

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia końcowego użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów użytkowników.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów użytkowników.

Bezpieczeństwo Plików Cookie

Mechanizm plików cookie jest bezpieczny dla komputerów użytkowników strony. Przedostanie się do komputerów użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe. Niemniej użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia w swoich przeglądarkach dostępu plików cookies do swoich komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, za wyjątkiem funkcji, które ze swojej natury wymagają plików cookies (patrz punkt poniżej).

Zarządzanie Plikami Cookie

Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Umożliwiają to przeglądarki internetowe, z których korzysta dany użytkownik. Najpopularniejsze przeglądarki umożliwiają m.in.:

— zaakceptowanie obsługi plików cookie, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez stronę,

— określenie ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,

— blokowanie lub usuwania plików cookie.

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych usług lub funkcji strony.

IV. Adresy IP Użytkowników

Właściciel strony może gromadzić adresy IP użytkowników. Adres IP to numer przydzielany przez dostawcę usług internetowych komputerowi użytkownika. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tzn. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez właściciela strony przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notuje najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji niepożądanych, obciążających serwer, automatycznych programów do przeglądania treści strony.