adamczyk.PRO

indywidualnie dobrane rozwiązania finansowe

Zysków z obligacji warto szukać za granicą

Zdaniem Jamesa Barrineau, zarządzającego funduszami dłużnymi Schroders to już koniec hossy na polskim rynku długu. Stopy procentow e spadły do rekordow o niskiego poziomu i z dużym praw dopodobieństw em pozostaną niskie naw et w średnim terminie. Według eksperta, RPP utrzyma prow adzoną obecnie politykę monetarną, co nie służy cenom polskich obligacji.

Nie oznacza to jednak, że o zyskach na rynku długu możemy zapomnieć. Zdaniem Jamesa Barrineau, najlepsze perspektyw y w ykazują obligacje globalnych rynków w schodzących. Rentow ności długu RPA, Nigerii, czy Urugw aju mocno w zrosły po rozpoczęciu luzow ania ilościow ego amerykańskiego banku centralnego. - Obecne ceny obligacji krajów EMEA to okazja jakiej nie było od dawna – uw aża Barrineau.

Według eksperta, w przypadku obligacji emitow anych przez rząd, w arto korzystać z w ysokich rentow ności papierów o długim terminie do w ykupu. W krajach EMEA można też znaleźć w ysoko oprocentow ane obligacje nisko zadłużonych przedsiębiorstw z dobrym perspektyw ami rozw oju. Na korzyść państw rozw ijających się działa szybszy rozw ój gospodarczy (w porów naniu do krajów rozw iniętych). Ważnym czynnikiem jest rów nież perspektyw a obniżek stóp procentow ych.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy część strategii zagranicznych instytucji, inw estujących w obligacje EMEA poniosło stratę, głów nie z pow odu w zrostu rentow ności długu tego regionu. Jeśli jednak prognozy Jamesa Burrinau okażą się trafne, możemy oczekiw ać popraw y koniunktury na rynku obligacji krajów w schodzących.W grupie funduszy dłużnych Emerging Markets zagranicznych instytucji mamy do w yboru kilkanaście strategii. W portfelu w iększości z nich nie w idać koncentracji na jednym lub kilku państw ach EMEA. Część funduszy nie inw estuje w ięcej niż 10% aktyw ów na jednym rynku. Zarządzający najchętniej w ybierają obligacje rosyjskie, tureckie i meksykańskie ale rów nież bardziej egzotycznych krajów jak np. Wenezueli, Malezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy Filipin.

Dostępne na polskim rynku fundusze dłużne Emerging Markets posiadają jednostki notow ane w różnych w alutach (USD, EUR, PLN). Nie w szystkie jednostki w PLN są zabezpieczone przed ryzykiem w alutow ym. Oznacza to, że w pływ na ich w yniki będzie miała zmiana kursu złotego w obec w aluty bazow ej (dolara lub euro). Ryzyka w alutow ego pozbaw ione są jednostki PLN hedged, czyli: Schroder ISF Emerging M arkets Debt Absolute Return Hedged A1 (Acc) (PLN) oraz BlackRock GF Emerging M arkets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN).

Inw estor zainteresow any lokow aniem kapitału w obligacjach rynków w schodzących może także skorzystać z oferty krajow ych TFI. Do w yboru ma 3 fundusze ING TFI, których aktyw a lokow ane są na rynkach długu poprzez fundusze zagraniczne oraz jedno rozw iązanie TFI PZU. Środki funduszu PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) lokow ane są bezpośrednio w obligacje, głów nie polskie, Węgier oraz Słow enii.

Fundusze ING TFI różnią się przede w szystkim rodzajem obligacji, w których lokują kapitał. ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (WL), inw estuje pośrednio w krótkoterminow e bony skarbow e, natomiast fundusze ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) oraz ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących w obligacje o dłuższym terminie zapadalności. Dodatkow o jednostka funduszu ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (WL) nie jest zabezpieczona przed ryzykiem w alutow ym.


Kamil Koprowicz, młodszy analityk Analizy Online