adamczyk.PRO

indywidualnie dobrane rozwiązania finansowe

Fundusze inwestycyjne dla firm - nie tylko zarządzanie płynnością

Rynek funduszy inwestycyjnych bardzo często budzi dwa mylne skojarzenia. Pierwsze z nich dotyczy inwestora indywidualnego, jako bazowego klienta TFI. Drugie zaś nawiązuje do inwestowania na giełdzie, jako podstawowej strategii, oferowanej przez fundusze. Wprawdzie wg danych, gromadzonych przez Analizy Online co kwartał w badaniu ankietowym, liczba klientów funduszy przekracza 2 mln co sugeruje znaczny odsetek osób fizycznych, jednak spojrzenie na aktywa prowadzi do odmiennych wniosków . Na podstawie danych z tego samego badania, wspartych wiedzą ekspercką szacujemy, że aktywa inwestorów instytucjonalnych to obecnie ok. 80-90 mld zł, co stanowi połowę środków zarządzanych przez fundusze w Polsce. O mylności drugiego skojarzenia może świadczyć to, że na koniec grudnia ponad połowa aktywów polskich funduszy była ulokowana w instrumentach i strategiach w żaden sposób niepowiązanych z inwestycjami na rynku akcji. Jaką ofertę mają dziś krajowe TFI dla firm? W gruncie rzeczy można ją sprowadzić do 3 elementów .

Lokowanie nadwyżek finansowych

Chodzi tu zarówno o zarządzanie bieżącą płynnością, jak i o inwestowanie środków na nieco dłuższy czas. Kluczową strategią wykorzystywaną przy tego typu rozwiązaniach, jest lokowanie środków w papiery dłużne emitowane zarówno przez Skarb Państwa, jak i przez firmy lub jednostki samorządu terytorialnego. Przy dzisiejszym poziomie stóp procentowych korzyści w postaci dodatkowych 50 czy 100 punktów bazowych mają dla przedsiębiorców realny i odczuwalny charakter. Okazuje się więc, że fundusz pieniężny oferujący wyniki nie gorsze niż lokata z terminem zapadalności na okres kilku-kilkunastu miesięcy, a oferujący dodatkowo płynność lokaty overnight przy kontrolowanym poziomie bezpieczeństwa to realna alternatywa dla oferty banków . Przynajmniej jako jeden z elementów strategii zarządzania nadwyżkami.

Emerytura z trzeciego filara

Związek podmiotów gospodarczych, przyszłej emerytury i funduszy inwestycyjnych ma dość trwały i długoletni charakter. Platformą dla niego są Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), które mogą funkcjonować w oparciu o ofertę różnych instytucji, w tym Tow arzystw Funduszy Inwestycyjnych. Oczywiście końcowym beneficjentem w tych produktach pozostają pracownicy, jednak z uwagi na charakter i przebieg współpracy śmiało możemy przyjąć, że kluczowym partnerem TFI jest sam pracodawca. Ofertę rynkową w zakresie PPE ma dziś kilkanaście towarzystw , a aktywa zgromadzone w prowadzonych przez nie programach emerytalnych przekroczyły 4 mld zł. O dynamice rozwoju tej formy najlepiej świadczy wzrost aktywów , które jeszcze 5 lat temu oscylowały w okół 1,5 mld zł.

Fundusze do zadań specjalnych

Trzecia grupa produktów , która buduje więzi pomiędzy podmiotami gospodarczymi i funduszami inwestycyjnymi jest „szyta na miarę”, realizując dzięki temu szczególne i precyzyjnie określone funkcje. Przykładem mogą być fundusze powołane do zarządzania płynnością w ramach określonych firm czy grup finansowych (np. ENERGA Trading 1 SFIO, czy SGB Gotówkowy z oferty Union Investment TFI). Czasami bywa tak, że możliwość (wręcz konieczność) tworzenia funduszy o specjalnym charakterze kreuje ustawodawca. Tak jest np. z funduszami sekurytyzacyjnymi, które na mocy ustawy muszą funkcjonować jako zamknięte fundusze inwestycyjne, a których aktywa w znacznej części są zasilane środkami instytucji.

Ciekawym przykładem szczególnego wykorzystania konstrukcji funduszu inwestycyjnego jest Fundusz Własności Pracowniczej PKP, zarządzany przez Legg Mason TFI. To rozwiązanie, do którego trafia 15% środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., między innymi nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych. Innym funduszem realizującym politykę inwestycyjną o dość specyficznym charakterze jest również fundusz Opera NGO SFIO, prowadzony przez Opera TFI, do którego trafiają środki nie nastawionych na zysk osób prawnych, działające na rzecz dobra społecznego. Wśród rozwiązań z tej kategorii możemy także znaleźć fundusze inwestycyjne zamknięte powołane do realizacji celów inwestycyjnych na rynku publicznym i niepublicznym. Przykładem mogą być należące do spółek giełdowych Comarch Corporate Finance FIZ (Comarch S.A.), czy Ipopema 73 FIZ AN powiązany z notowanym na NYSE koncernem Valeant Pharmaceuticals International, Inc., do którego należy m.in. ICN Polfa Rzeszów .

Tomasz Publicew